recorded at Doug Epsteins. w/ Doug, Me, John, Hays